Herstelplan autobranche vermindert emissies en spaart banen

De Europese automobielsector is al tientallen jaren een van de belangrijkste pijlers van de economische en sociale welvaart van Europa. Indirect biedt de sector werkgelegenheid aan 13,8 miljoen werknemers. De Europese autoproducenten produceren nog steeds 1 op de 4 auto's wereldwijd.

De innovatieve sector vertegenwoordigt 20% van de financiering van industrieel onderzoek in Europa en is een van de belangrijkste sectoren in de export. Een sterke Europese industrie met een groot aandeel in de arbeidsmarkt. Als gevolg van de aanzienlijke economische verwevenheid met andere sectoren in de waardeketen, is het belang voor werkgelegenheid en groei voor de hele economie duidelijk.

COVID-19 veroorzaakte een grote crisis in de sector met stilstand van de autoproductie en distributie in Europa gedurende enkele weken. De verkoop kwam tot stilstand, de investeringen kelderden en de marktintroductie van nieuwe schone modellen werd uitgesteld, maar de kosten bleven hoog. De economische en sociale gevolgen zijn groot. Hoewel hun inkomen wordt ondersteund door kortdurende werkregelingen, is het inkomen van werknemers gedaald en worden bedrijven geconfronteerd met grote tekorten. Momenteel is er weinig zicht op wat de toekomst brengt. Als deze situatie aanhoudt, riskeert de sector een meltdown met grootschalige faillissementen en herstructureringen.

Tijdens de financiële crisis (2008-2013) verloor de autobranche 440.000 banen (in de autoproductie en de aftermarket). Als er geen maatregelen worden genomen, dreigt dit aantal te worden overschaduwd door de huidige recessie. Daarom dringen industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA en ETRMA, de Europese bedrijfsorganisaties en de betrokken vakbonden bij de Europese Commissie aan op een ingrijpend industrieel herstelplan. De industrie moet weer op gang gebracht door verkoop en porductie te stimuleren en er is ondersteuning nodig om de emissiedoelstellingen te behalen die zijn besproken en vastgelegd in de Green Deal en de klimaatdoelstellingen van Europa.

De sector heeft al fors geïnvesteerd in de overgang naar een koolstofneutrale en gedigitaliseerde economie. Maar door COVID-19 is krachtige steun van de nationale regeringen en de Commissie nodig om de sector te helpen de verdere noodzakelijke investeringen te doen in de overgang naar een koolstofarme economie, terwijl Europese banen worden ondersteund en haar bijdrage aan de EU-uitvoer en het sociale welzijn van de Europese Unie behouden blijft.

Om de sector weer op de rails te krijgen en uit deze recessie te laten komen, heeft de Europese autosector dringend behoefte aan:

 • Gecoördineerde maatregelen om de aftermarket te ondersteunen met goede richtlijnen voor preventieve gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op de werkplek; coördinatie is verder nodig om stagnatie in de geavanceerde toeleveringsketens voor de automobielsector te voorkomen.
 • Ondersteuning voor levensvatbare bedrijven om hun veerkracht te behouden. Liquiditeitssteun moet worden gehandhaafd zolang dit nodig is: staatssteun, investeringsgaranties, belastingvoordelen, zachte leningen
 • Ondersteuning voor bedrijven bij het behouden / ontwikkelen van hun menselijk kapitaal, terwijl het inkomen en de arbeidsgarantie van werknemers behouden moeten blijven, door voortzetting van kortdurende werkregelingen in verband met het verbeteren van vaardigheden
 • Tijdelijke stimuleringsmaatregelen voor de vraag invoeren / versterken door middel van vernieuwingsregelingen voor voertuigen die op EU-niveau worden gecoördineerd en door de Commissie financieel worden ondersteund. Deze maatregelen moeten in aanmerking komen voor de nieuwste technologieën en bovendien worden gedifferentieerd naar veiligheids- en milieuprestaties op basis van gecertificeerde CO2-emissies. Er is vraag nodig om de assemblagelijnen opnieuw op te starten en banen te behouden.
 • Tevens dient er rekening gehouden te worden met deze buitengewone omstandigheden bij het beoordelen van de impact van hervormingen van de regelgeving op de sector.

De Europese Commissie wordt gevraagd de volgende maatregelen te nemen om de sector hierin te ondersteunen:

 • Het ontwikkelen en behouden van technologisch leiderschap door middel van technologieprogramma's ter ondersteuning van zowel digitale als koolstofarme overgangen
 • Investeringssteun (subsidies, leningen, eigen vermogen) voor de marktintroductie van nieuwe duurzame technologieën
 • Versnelde uitrol van laad- en tankinfrastructuur voor auto's, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen in het openbaar, maar ook privé en minstens twee miljoen laadpunten en tankstations in de hele EU voor alle voertuigtypen .
 • Marktprikkels invoeren / versterken om de introductie van alternatieve aandrijflijnen te bevorderen
 • Industriële samenwerking stimuleren om de kosten van de ontwikkeling en marktintroductie van nieuwe koolstofarme technologieën te delen
 • Het faciliteren van investeringen in de digitale infrastructuur van de volgende generatie als een belangrijke factor voor betrouwbaardere connectiviteit tussen voertuigen
 • Innovatieve overheidsopdrachten om de vraag te ondersteunen en om nieuwe innovaties op de markt te brengen
 • Investeren in onderzoek en ontwikkelingen in de productie van batterijen, waterstof en vloeibare koolstofarme brandstoffen binnen de Europese Unie.
 • De circulaire economie verder ontwikkelen die verbonden is met de toeleveringsketen van de auto (recycling, herproductie, hergebruik)

Met betrekking tot de arbeidsmarkt binnen de autobranche, vragen industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA en ETRMA om een goede regeling voor werknemers die door herstructurering wordt getroffen. Oplossingen moeten worden gevonden door tijdig te anticiperen op verandering, een effectieve sociale dialoog op alle niveaus, een actief arbeidsmarktbeleid, up- en re-skilling en ondersteuning van herontwikkelingsplannen voor autogebieden.

industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA en ETRMA dringen er bij het Europese herstelplanop aan dat er goede regelingen komen en voldoende aandacht voor deze zwaar getroffen sector. Om banen en bedrijven te redden, is het belangrijk om daadkrachtig op te treden om de continuïteit van de economische activiteit te waarborgen, faillissementen te voorkomen en massale ontslagen te voorkomen.