Klimaatneutraal worden door concurrerende technologieën

Sigrid de Vries, secretaris-generaal van CLEPA, geeft commentaar op de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, die is aangenomen door de Europese Commissie: “Een beheersbare transitie, voor het klimaat, de industrie en de werkgelegenheid, berust op competitieve technologieën zoals de verbrandingsmotor, plug-in hybrides, brandstofcel- en batterij-elektrische voertuigen. Alleen een transformatie die industrieel succesvol en sociaal aanvaard is, kan politiek duurzaam zijn en de doelstelling van klimaatneutraliteit bereiken. Een strategie die uitsluitend gebaseerd is op elektrische voertuigen met batterijen en brandstofcellen is in tegenspraak met het beginsel van openheid van technologie en zal noch koolstofneutraliteit bereiken noch het Europese concurrentievermogen ondersteunen. "

De autoleveranciers in Europa, aangesloten bij CLEPA, steunen de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van klimaatneutraliteit voor 2050. Ze zijn ervan overtuigd dat de weg naar klimaatneutraliteit ligt via een technologische open omgeving die zowel ecologische, sociale als economische doelen in evenwicht brengt.

De Vries: “De vraag is niet óf, maar hoe je klimaatneutraliteit het beste kunt bereiken. Het klimaatbeleid moet gericht zijn op effectiviteit en efficiëntie om de doelstelling tegen minimale maatschappelijke kosten te bereiken. We onderstrepen dat een benadering die rekening houdt met de levenscyclus- of well-to-wheel-emissies, prikkels zal creëren voor alle technologieën om emissies te verminderen en de efficiëntie te verhogen. "

CLEPA is blij met het werk van de Commissie bij het onderzoeken van een aanpak, inclusief effectbeoordeling, die rekening houdt met de mogelijke bijdrage van brandstoffen uit duurzame hernieuwbare bronnen, inclusief de optie van een vrijwillig kredietmechanisme. Het is positief dat de Commissie overweegt om de doelstellingen voor hernieuwbare energie en duurzame hernieuwbare brandstoffen in de richtlijn hernieuwbare energie (RED II) te verhogen om de ontwikkeling en toepassing ervan te versnellen.

De Vries: “Klimaatneutrale verbranding met brandstoffen uit duurzame hernieuwbare bronnen is een haalbare optie. De levering van hernieuwbare energie en brandstoffen voor mobiliteit, samen met de nodige infrastructuur, moet een prioriteit zijn voor beleidsmakers, ook voor het wegvervoer en niet beperkt tot andere sectoren. Het is positief dat de mededeling dit onderkent, en we willen graag verder werken aan de regels en voorwaarden om de inzet van hernieuwbare energie en duurzame brandstoffen uit hernieuwbare bronnen tot een succes te maken. De doelstellingen van 3 miljoen openbare oplaadpunten in 2030 en 500 waterstofstations in 2025 zijn welkom. Maar de behoefte zal deze aantallen ver overtreffen, zeker als de CO2-emissiedoelstellingen voor voertuigen voor het jaar 2030 worden aangescherpt. ”

CLEPA staat klaar om bij te dragen aan het gedetailleerde ontwerp van de regels, voorschriften en definities die het pad bepalen. Ten eerste zal het belangrijk zijn om het duidelijke onderscheid tussen verontreinigende emissies en koolstofemissies te behouden en om de focus van de respectieve regelgeving te behouden.

CLEPA ondersteunt de doelstelling van de Commissie om een ​​duidelijk kader voor kunstmatige intelligentie (AI) te ontwerpen. "Kunstmatige intelligentie is een belangrijke factor voor de digitale transformatie van de auto-industrie. AI kan ook bijdragen aan het verminderen van de impact van transport op het milieu en het aanzienlijk verbeteren van de verkeersveiligheid ”, aldus De Vries.

Tevens ondersteunt CLEPA een horizontale AI-wetgeving die alleen gericht is op AI-toepassingen met een hoog risico en zorgt voor een gelijk speelveld voor alle actoren. Deze principes kunnen worden aangevuld met technische vereisten in sectorspecifieke verordeningen (hetzij nieuw, hetzij door bestaande wetgeving te wijzigen), indien dit nodig wordt geacht. Beschikbaarheid van en toegang tot data van geconnecteerde voertuigen worden nog vaak belemmerd, zoals de strategie terecht aangeeft. Een Europese gemeenschappelijke dataruimte voor mobiliteit is in principe welkom, maar er zijn nadere details over het ontwerp en de doelstellingen nodig om de toegevoegde waarde ervan te beoordelen.

CLEPA ondersteunt ook de doelstelling om tegen 2030 op grote schaal geautomatiseerde mobiliteit in te voeren en roept de Europese Commissie op om de processen te versnellen om een ​​geharmoniseerde juridische aanpak van de EU voor sterk geautomatiseerde toepassingen te creëren als voorwaarde om dit doel te bereiken